Yleistä

Camako on monipuolinen järjestelmä projektien ja töiden hallintaan, joka tarjoaa yhteisen työkalun toiminnoille läpi organisaation. Camakon ydin muodostuu projektien- ja töidenhallinnasta, kustannushallinnasta, salkunhallinnasta ja resurssien hallinnasta. Keskeiset toiminnot on toteutettu omina moduuleinaan, joissa on kunkin käyttäjäroolin tarpeisiin sopiva toiminnallisuus.

Yleistä

Camako on monipuolinen järjestelmä projektien ja töiden hallintaan, joka tarjoaa yhteisen työkalun toiminnoille läpi organisaation. Camakon ydin muodostuu projektien- ja töidenhallinnasta, kustannushallinnasta, salkunhallinnasta ja resurssien hallinnasta. Keskeiset toiminnot on toteutettu omina moduuleinaan, joissa on kunkin käyttäjäroolin tarpeisiin sopiva toiminnallisuus.

Salkunhallinta

Camakon salkunhallintaominaisuus antaa ajantasaisen tilannekuvan organisaation projektisalkuista ja yksittäisistä projekteista. Järjestelmä muodostaa automaattisesti salkkunäkymiä projektien luokittelutekijöiden perusteella. Lisäksi käyttäjillä on mahdollisuus koota omia salkkujaan.

Salkunhallinnan näkymien perustana ovat projektien suunnitelma- ja toteumatiedot (mm. aikataulu, kustannukset ja resurssit) sekä yhdenmukainen mittaristo. Seurantanäkymässä voidaan tarkastella salkun kustannus- ja resurssitietoja sekä projektien keskeisten indikaattorien tilannetietoja.

Visuaalisten näkymien avulla tarpeellinen informaatio tulee selkeästi esille. Liiketoiminnan johtohenkilöt hahmottavat nopeasti päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot ja voivat tarpeen vaatiessa reagoida projektien ongelmakohtiin.

Resurssien hallinta

Camakon resurssien hallinnan avulla varmistetaan, että projekti saa tarvitsemansa osaamisen oikea-aikaisesti koko elinkaarensa ajan. Toiminnallisuudet tukevat projektia myös muutoksenhallinnassa.

Resurssien hallinta tukee kolmea keskeistä roolia: projektipäällikköä, linjaesimiestä ja projektin jäsentä. Kullekin roolille on omat näkymänsä. Projektipäällikkö suunnittelee projektin resurssitarpeet ja lähettää resurssivarauspyynnöt linjaorganisaatiolle vahvistettavaksi. Linjaesimiehellä on näkyvyys vastuualueensa henkilöihin, kuormitustilanteeseen ja vapaana olevaan kapasiteettiin. Hän käsittelee niiden pohjalta vastaanottamansa resurssivarauspyynnöt.

Projektin jäsenet voivat tarkastella omassa näkymässään henkilökohtaisia resurssivarauksiaan. Projektin jäsenille voidaan tarvittaessa antaa mahdollisuus päivittää omia resurssivarauksiaan.

Resurssien hallintaprosessi on muokattavissa ja sovitettavissa asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

Kustannushallinta

Camakon kustannushallinta sisältää piirteet kaiken kokoisten projektien aikajaksotetun kustannustiedon hallintaan ja ennustamiseen. Keskeisiä käsitteitä ovat kustannusrakenne, kustannuslaji, loppukustannusennuste, toteutuneet, ennustetut ja sidotut kustannukset, budjetti.

Kustannusrakenne voidaan muodostaa vapaasti hierarkkisena rakenteena kuvaamaan sitä, missä kustannukset syntyvät. Kustannuslajeilla voidaan tarkemmin kuvata se, millaisesta kustannuksesta on kyse. Kustannuksiin on mahdollista liittää myös muuta luokittavaa rakenteellista tietoa raportoinnin ja tiedon analysoinnin tarpeisiin.
Aikajaksotettua kustannustietoa voidaan tarkastelle vapaasti erilaisilla tarkkuuksilla, tarkastelujaksoilla.

Projekteille ja töille ylläpidetyt kustannushallinnan tiedot ovat suoraan käytettävissä näiden ylitse tehtävissä salkunhallinnan tarkasteluissa.
Toteutuneiden ja sidottujen kustannusten tuontiin ulkoisista järjestelmistä on mahdollista toteuttaa rajapinnat, jolloin Camakossa hyödynnetään tehokkaasti jo muualla tuotettua tietoa.

Camakon omilla piirteillä on mahdollista toteuttaa kustannustietoon liittyvät erilaiset hälytysviestit vastuuhenkilöille sekä liikennevalovisualisoinnit projekti ja salkkutarkasteluihin.

Kustannushallinta hyödyntää suoraan tietoja Camakon tuntikirjauksesta tuottaen sieltä toteutuneet henkilötyökustannukset sekä resurssihallintaan tuottaen sieltä sidotut resurssikustannukset.

Projektien ja töiden suunnittelu ja seuranta

Camako tukee laajasti erilaisia projektien ja töiden toimitusmalleja ja rakenteita. Tavoitteena on mahdollistaa organisaation monimuotoisen toiminnan mallintaminen yhteiseen tietojärjestelmään niin, että kaikki tekeminen tulee näkyväksi.

Camakossa erilaiset hankkeet, projektit ja työt kohtaavat. Kaikille näille yhteistä ovat toteuttavat henkilöresurssit ja käytettävissä olevat rahat. Näihin organisaation voimavaroihin liittyy poikkeuksesta niukkuutta. Kaikissa tilanteissa tulee olla näkyvyys rajallisten voimavarojen käyttöön ja suunnittelutietoon.

Camakosta löytyy tuki perinteisten projektien toimitusmallien ohella ketterille menetelmille ja jatkuvalle linjatyölle. Rajapintojen kautta Camako on mahdollista kytkeä muihin tietojärjestelmiin, jolloin toteuttajatiimit voivat tarvittaessa vapaammin valita omat työvälineensä oman työnsä hallintaan – esimerkkeinä Jira ja MS Project.

Tuntiraportointi

Toteutuneet työtunnit ovat henkilövaltaisten projektien keskeinen seurantaväline. Camakon tuntiraportoinnin käytettävyyteen ja sujuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota: Tarjoamme kuulemma Suomen parasta tuntiraportointia!

Dokumenttienhallinta ja viestintä

Camakossa ylläpidetyille projekteille, töille ja tehtäville on mahdollista liittää linkkejä ulkoisiin dokumenttihallintajärjestelmiin. Selainlinkkien kautta Camako tarvittaessa integroituu myös erilaisiin työryhmäohjelmistoihin. Näin Camakossa voidaan suoraan hyödyntää toisaalla ylläpidettyä tietoa ja varmistaa, että kaikki oleellinen informaatio on aina ajantasaisesti saavutettavissa käyttöoikeudet huomioiden yhden järjestelmän kautta.

Camakoon on myös mahdollista suoraan tallentaa dokumentteja erilaisissa formaateissa. Tiedostot tallennetaan tietokantaan, jolloin ne ovat aina saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta.

Pilvestä tai omalla palvelimella

Camakon piirteitä laajasti hyödyntäen lopputulos on enemmän, kuin osiensa summa. Myös pienestä voi aloittaa. Etuja on saavutettavissa jo yksittäisten, mutta organisaation kannalta keskeisten piirteiden käyttöönotolla. Käyttö skaalautuu tästä luontevasti järjestelmän tarjoamiin muihin piirteisiin.

Camako -ratkaisun saa Suomessa sijaitsevasta palvelinkeskuksesta pilvipalveluna kuukausihintaan tai se voidaan asentaa yrityksen omalle palvelimelle.